Tuesday, 31 May 2011

Angel Of The North L'Angxelo de la Nordo.The Angel of the North is a famous statue in Gateshead, County Durham. It was created by the sculptor, Anthony Gormley. The statue weighs 200 tons, is 20 metres tall and has a wingspan of 54 metres.

L'Angxelo de la Nordo estas fama statuo en Gateshead, graflando Durham. Gxi estis kreita de la skulptisto, Anthony Gormley. La statuo pezas 200 tunojn, estas 20 metrojn alta kaj havas enverguron de 54 metroj.

Sunday, 29 May 2011

All things bright and beautifulWe often sang this lovely hymn during morning assembly at school.
Ni kantis ofte cxi tiun belan himnon dum la matenkunveno cxe la lernejo.

All Things Bright And Beautiful Cxiuj Ajxoj Brilegaj kaj Belaj

'*All things bright and beautiful, '*Cxiuj ajxoj brilegaj kaj belaj
All creatures great and small, Cxiuj kreitoj grandaj ka malgrandaj
All things wise and wonderful, Cxiuj ajxoj sagxaj kaj mirindaj
The Lord God made them all. La Eternulo Dio faris cxiun.

Each little flower that opens, Cxiu malgranda flora kiu malfermigxas
Each little bird that sings, Cxiu malgranda birdo kiu kantas
He made their glowing colours, Li faris iliajn ardantajn colorojn
He made their tiny wings. Li faris iliajn etajn flugilojn.
* Repeat *Ripetu

The purple-headed mountain, La purpurkapa monto
The river running by, La preterfluanta rivero
The sunset and the morning, La sunsubiro kaj la mateno
That brightens up the sky. Kiu heligas la cxielon.
*Repeat *

The cold wind in the winter, La malvarma vento en la vintro
The pleasant summer sun, L'agrabla sumera suno
The ripe fruits in the garden, La maturaj fruktoj en la gxardeno
He made them every one. Li faris cxiun.
*Repeat *

The tall trees in the greenwood, La altaj arboj en la arbaro
The meadows where we play, La herbejoj kie ni ludas
The rushes by the water, La junkoj apud l'akvo
We gather every day. Kiujn ni kolektas cxiutage.
*Repeat *


He gave us eyes to see them, Li donis al ni okulojn por vidi ilin
And lips that we might tell Kaj lipojn por ni diri
How great is God Almighty, Kiel bonega estas Dio Cxiopova
Who has made all things well. Kiu bone faris cxion .
*Repeat *

Friday, 27 May 2011

Porridge Avenkacxo


Every day we have porridge for breakfast.
My husband Derek likes his made with milk & water.
I like mine made with just milk.
We add sugar, yogurt and raisins.
I believe the traditional Scottish method is to add only salt.

Cxiun tagon ni mangxas avenkacxon je matenmangxo.
Mia edzo, Derek, sxatas la sian farata kun lakto kaj akvo.
Mi sxatas la mian farata kun nur lakto.
Ni aldonas sukeron, jogurton kaj sekvinberojn.
Mi kredas, ke la tradicia Skota metodo estas aldoni nur salon.

Thursday, 26 May 2011

Smarties Sukerajxoj Smarties SweetsChildren (and adults!) love Smarties - sweets with a deliciously crunchy chocolate centre.
It's impossible to eat only one - you've just got to have another, and another...!

Infanoj (kaj plenagxuloj!)sxatas Smarties - sukerajxoj kun bonguste lautmacxa cxokolada centro. Vi neeblas mangxi nur unu - vi ja devas gxui unu plu, kaj unu plu ...!

www.smarties.co.uk/

Tuesday, 24 May 2011

Gerry & The Pacemakers - Vi Neniam Marsxos Sola You'll Never Walk AloneHere's a song known to millions of football fans throughout the world.
Jen kanto konata de milionoj da futbalsxatantoj en la tuta mondo.

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark

At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song of the lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown

*Walk on walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
*Repeat

Kiam vi marsxas tra ventego
Starigxu rekte
Kaj ne timu la mallumon;

Je la fino de la ventego
Estas ora cxielo
Kaj la dolcxa argxenta kanto de l'alauxdo.

Marsxadu tra la vento
Marsxadu tra la pluvo
Kvankam oni eble forjetos kaj forblovos viajn revojn;

*Marsxadu, marsxadu kun espero en via koro
Kaj vi neniam marsxos sole,
Vi neniam marsxos sole.
*Ripetu

Monday, 23 May 2011

La Dancado Dancing... or this one?
Whichever you choose, have a laugh and enjoy!


... aux cxi tiun?
Kiun ajn vi elektos, havu ridon kaj gxuu!

Wednesday, 18 May 2011

La Dancado Dancing.... or perhaps this traditional dance ...?
..... aux eble cxi tiun tradician dancon ...?

La Dancado Dancing......if you want something a bit more sedate .....

...... se vi deziras ion iomete pli serioza ....

La Dancado DancingDancing is very good exercise.
If you have bags of energy......


La dancado estas tre bonefika ekzercado.
Se vi havas multe da energio ......

Tuesday, 17 May 2011

Our Queen Nia Regxino
Queen Victoria, her great-great-grandmother, who died in 1901, aged 81, reigned for 63 years.

La Regxina Viktorino, sxia pra-praavino, kiu mortigxis en 1901, agxa 81, regis dum 63 jaroj.

Our Queen Nia RegxinoThe Queen is 85 and has reigned for 59 years ....

La Regxina estas agxa 85 kaj sxi regas jam de 59 jaroj...

Monday, 16 May 2011

Our Queen Nia RegxinoQueen Elizabeth II is now the 2nd longest reigning monarch Great Britain has ever had.
La Regxina Elizabeto II estas nun la dua plej longreganta monarko, kiun Granda Britujo iam ajn havas.

Sunday, 8 May 2011

Doris Day - Que Sera Sera


When I was just a little girl,
I asked my mother, 'What will I be?
Will I be pretty?
Will I be rich?'
Here's what she said to me:

'Que sera, sera, whatever will be, will be;
The future's not ours to see.
Que sera, sera, what will be, will be.'

When I grew up and fell in love,
I asked my sweetheart, 'What lies ahead?
Will we have rainbows day after day?'
Here's what my sweetheart said:

'Que sera, sera, whatever will be, will be;
The future's not ours to see.
Que sera, sera, what will be, will be.'

Now I have children of my own,
They ask their mother, 'What will I be?
Will I be handsome?
Will I be rich?'
I tell them tenderly:

'Que sera, sera, whatever will be, will be;
The future's not ours to see.
Que sera, sera,
What will be, will be.
QUE SERA SERA.'

Kiam mi estis nur malgranda knabino
Mi demandis de mia patrino,'Kio mi estos?
Cxu mi estos beleta?
Cxu mi estos ricxa?'
Jen sxia respondo al mi:

'Que sera, sera, kio ajn estos, estos
Ni ne povas vidi la estontecon
Que sera, sera, kio estos, estos.'

Kiam mi maturagxis kaj enamigxis
Mi demandis de mia amanto, 'Kio atendas nin?
Cxu ni havos cxielarkojn tago post tago?'
Jen la vortoj de mia amanto:

'Que sera, sera, kio ajn estos, estos
Ni ne povas vidi la estontecon
Que sera, sera, kio estos, estos.'

Nun mi havas miajn proprajn infanojn,
Ili demandas de ilia patrino,'Kio mi estos?
Cxu mi estos bela?
Cxu mi estos rica?'
Mi dolcxe informas ilin:

'Que sera, sera, kio ajn estos, estos
Ni ne povas vidi la estontecon
Que sera, sera, kio estos, estos.
QUE SERA, SERA.'

Hydro Zorbing Akvo-Sferado
This is certainly fun for some people, but not soon after a meal or if you suffer from vertigo!

Cxi tiu estas certe amuza por iuj homoj, sed ne baldaux post mangxo, aux se oni suferas pro kapturnigxo!

Saturday, 7 May 2011

Lavenham, Suffolk
Lavenham estas belega mezepoka vilagxo, havante multe da lignakadraj domoj.
Gxi estis unue tre prospera pro gxia lankomerco.

Lavenham is a beautiful medieval vilage, with many half-timbered houses.
It was once very prosperous because of its wool trade.

Friday, 6 May 2011

Lavenham, Suffolk...... in Shilling Grange, Shilling Street...

...... en Shilling Kampardomo, Shilling Strato...

Thursday, 5 May 2011

Twinkle Twinkle Little Star- Trembrilu, Trembrilu, Malgranda Astro
Jane Taylor (1783-1824) wrote this in 1806.
She lived in Lavenham, a medieval village,
15 miles/24km from Ipswich....

Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are;
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky;
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are.


Jane Taylor (1783-1824) skribis cxi tiun en 1806.
Sxi logxas en Lavenham, mezepoka vilagxo, 15 mejlojn/24km de Ipswich ...

Trembrilu, trembrilu malgranda astro
Mi scivolas, kio vi estas;
Super la terglobo tiel alta,
Kiel diamanto en la cxielo;
Trembrilu, trembrilu, malgranda astro
Mi scivolas, kio vi estas.

Monday, 2 May 2011

Julie Andrews kantas,"Kiam Vi Dezirfaras Sur Astro"'When you wish upon a star 'Kiam vi dezirfaras sur astro
Makes no difference who you are Ne gravas, kiu ajn vi estas
Anything your heart desires Kion ajn vi koro deziras,
Will come to you Tio venos al vi.

If your heart is in your dream Se via koro estas en via revo
No request is too extreme Nenia peto estas tro ekstrema
When you wish upon a star Kiam vi dezirfaras sur astro
As dreamers do Kiel aliaj revantoj.

*Fate is kind *La sorto estas bonkora
She brings to those who love Sxi portas al tiuj, kiuj amas
The sweet fulfillment of La dolcxa plenumo de
Their secret longing Ilia sekreta sopiro.

Like a bolt out of the blue Kiel fulmo el blua cxielo
Fate steps in and sees you through La sorto alvenas kaj helpas vin
When you wish upon a star Kiam vi dezirfaras sur astro
Your dreams come true' Viaj revoj efektivigxas.'

*Repeat/Ripetu

Julie now recites the beginning of a very famous nursery rhyme:

Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are ....


Julie nun deklamas la komencon de tre fama infanrimo

Trembrilu, trembrilu malgranda astro
Mi scivolas, kio vi estas...

'When you wish upon a star your dreams come true.'
'Kiam vi dezirfaras sur astro viaj revoj efektvigxas.'

We have a bonus! Some extracts from Walt Disney films.
Ni havas bonifikon! Iuj eltirajxoj de Walt Disney filmoj.

St. Mary's Church, Walton. La Pregxejo de Sankta Maria, Walton....kaj jen posxtkarto de la pregxejo, kiun mi sendos al unu el miaj esperantaj plumamikoj.

....and here's a postcard of the church, which I'm going to send to one of my esperanto penfriends.

St. Mary's Church, Walton. La Pregxejo de Sankta Maria, WaltonLastatempe ni vizitis artekspozicion en la vilagxo Walton, proks 10 mejlojn de Ipswich. Jen la Pregxejo de Sankta Maria, Walton ......

Recently we visited an art exhibition in Walton village, about 10 miles from Ipswich. Here is St. Mary's Church, Walton ......

Sunday, 1 May 2011

Tour of Cambridge Rondvojajxo de CambridgePrince William and his bride Catherine are now the Duke and Duchess of Cambridge.
Cambridge is a beautiful city, about 50 miles north of London, and probably most well-known for its universities.

La Princo Wilhelmo kaj lia novedzino Katarina nun estas La Duko kaj La Dukino de Cambridge.
Cambridge estas bela urbego, 50 mejlojn norde de Londono, kaj versxajne la plej famkonata pro gxiaj universitatoj.