Tuesday, 30 August 2011

Skull & Crossbones Kranio kaj Krucostoj... according to legend the sculpture was the inspiration for the pirate flag, the "Jolly Roger."

.... laux legendo la skulpturo estis la inspiro por la pirata flago, la "Gaja Rogxero."

Skull & Crossbones Kranio kaj Krucostoj
This skull & crossbones sculpture is on the gatepost of St. Nicholas’ Church, Deptford, London ……Cxi tiu kranio kaj krucostoj estas sur la pordfosto de la Pregxejo de Sankta Nikolo,
Deptford, Londono ....

Wednesday, 24 August 2011

Kalanchoe BlossfeldianaKalanchoe - one of my favourite houseplants. You can also buy red, yellow, pink and white kalanchoe.

It was discovered in Madagascar in 1926 and brought to Europe in 1932 by Robert Blossfeld, a German plant breeder.

Kalanchoe - unu el miaj plejsxatatj domplantoj. Oni povas acxeti ankaux rugxan, flavan, rozkoloran kaj blankan kalanchoe.

Gxi estis malkovrita en Madagascar en 1926 kaj portita al Euxropa en 1932 de Robert Blossfeld, Germana plantbredisto.

Tuesday, 23 August 2011

Dinah Shore- - Dear Hearts And Gentle People Karaj Koroj kaj Dolcxaj Homoj*I love those dear hearts and gentle people
Who live in my home town
Because those dear hearts and gentle people
Will never ever let you down.
They read the Good Book fom Friday ‘til Monday
That’s how the weekend goes;
I’ve got a dream house I’ll build there one day
With picket fence and rambling rose.
I feel so welcome each time that I return
That my happy heart keeps laughing like a clown;
I love those dear hearts and gentle people
Who live and love in my home town.

There’s a place I’d like to be and it’s back in Tennessee
Where your friends and neighbours smile and say “hello”;
It’s a pleasure and a treat to meander down the street
That’s why I want the whole wide world to know:

*repeat*Mi amas tiujn karajn korojn kaj dolcxajn homojn
Kiuj logxas en mia hejmurbo
Cxar tiuj karaj koroj kaj dolcxaj homoj
Neniam iam forlasos vin.
Ili legas la Bonan Libron de vendredo gxis lundo
Tiel pasas la semajnfino:
Mi havas revdomon, kiun mi konstruos tie iun tagon
Kun ligna barilo kaj vaganta rozo.
Mi sentas min tre bonvena cxiufoje mi reiras
Kaj mia felicxa koro ridadas kiel klauxno;
Mi amas tiujn karajn korojn kaj dolcxajn homojn
Kiuj logxas kaj amas en mia hejmurbo.

Estas loko kie mi volus esti kaj estas tie, en Tennessee;
Tie viaj amikoj kaj najbaroj ridetas kaj diras “Saluton!”
Estas plezuro kaj regalo serpentumi laux la strato
Do mi volas, ke la tuta vasta mondo scias:

*ripetu

Sunday, 21 August 2011

Saint Nicholas' Church, Ipswich La Pregxejo de Sankta Nikolo, Ipswich
.....one can enjoy the peace and tranquility of St. Nicholas' Church.

..... oni povas gxui la pacon kaj trankvilecon de La Pregxejo de Sankta Nikolo.

Willis Faber Building Willis Faber KonstruajxoA newer building is the offices of Willis Faber, completed in 1975 and designed by Norman Foster.
The building is on a very busy road, but on the opposite side of the road .....


(photo from Wikipedia)

Pli nova konstruajxo estas la oficejoj de Willis Faber, finfarita en 1975 kaj desegnita de Norman Foster.
La konstruajxo estas je tre okupita vojo, sed je la kontrauxa flanko de la vojo ....

(foto de Wikipedia)

Oak House Ipswich Kverka Domo IpswichOak House, Ipswich is another lovely old building.
Built in the 16th century, it was formerly The Royal Oak Inn and is now a solicitors’
office.

Kverka Domo estas alia bela malnova konstruajxo,
Konstruita dum la 16a jarcento, gxi estis iam La Regxa Kverka Taverno kaj nun estas oficejo de procuristoj.

Wednesday, 17 August 2011

Ancient House Ipswich La Antikva Domo
In this fascinating film we can see King Charles II's coat of arms. We can admire the magnificent panels, (which depict the then known continents), the intricate pargeting, woodwork and the fine windows.

The sun logo (at 3.27 minutes) underneath the coat of arms indicates that fire insurance money was paid and the fire brigade will attend the fire.

En cxi tiu cxarmiga filmo ni povas vidi la blazonon de Regxo Karolo la Dua. Ni povas admiri la kvar grandiozajn panelojn, (kiuj pentras la tiamkonatajn kontinentojn),la malsimplajn stukajxojn, lignajxon kaj la belajn fenestrojn.

La sunlogotipo (je 3.27 minutoj) sub la blazono indikas ke oni pagis fajrasekuran monon kaj la fajrbrigadanoj venos al la fajron.


The Ancient House La Antikva Domo


Ipswich has lots of lovely buildings, both old and new. One of the oldest is the Ancient House, built in 1567.

Ipswich havas multe da belaj konstruajxoj,kaj novaj kaj malnovaj. Unu el la plej malnovaj estas la Antikva Domo, konstruita en 1567.

Monday, 15 August 2011

How Much Is That Doggie in the Window? Kiom Kostas la Hundido en la Fenestro?*How much is that doggie in the window
The one with the waggly tale?
How much is that doggie in the window?
I do hope that doggie's for sale.

I must take a trip to California
And leave my poor sweetheart alone;
If he has a dog he won't be lonesome
And the doggie will have a good home.

*Repeat

I read in the papers there are robbers
With flashlights that shine in the dark;
My love needs a doggie to protect him
And scare them away with one bark.
I don't want a bunny or a kitty
I don't want a parrot that talks:
I don't want a bowl of little fishes
He can't take a goldfish for a walk.

*Repeat

*Kiom kostas la hundido en la fenestro
Tiu, kiu havas svingeman voston?
Kiom kostas la hundido en la fenestro?
Mi ja esperas, ke tiu hundido estas acxetebla.

Mi devas vojagxi al California
Kaj lasi mian kompatindan amaton sola
Se li havus hundon li ne estos soleca
Kaj la hundido havos bonan hejmon.

*Ripetu

Mi legis en la jxurnaloj, ke estas rabistoj
Kun posxlampoj, kiuj brilas en la mallumo
Mia amo bezonas hundidon por sxirmi lin
Kaj forpeli ilin per unu bojo.
Mi ne volas kuniklidon aux katidon
Mi ne volas papagon, kiu parolas;
Mi ne volas pelvon da fisxidoj
Li ne povas piediri kun orfisxo.

*Ripetu

Saturday, 13 August 2011

Leslie Barefoot, G.C.Alhough the area looks old, the buildings are actually 20th century.
The architect was Leslie Barefoot, G.C.(1887 - 1958).

He was also a very brave soldier and was the first man to receive the George Cross.

Kvankam la loko aspektas malnova , la konstruajxoj estas efektive 20a jarcenta.
La arkitekto estis Leslie Barefoot, G.C.(1887 - 1958).

Li estis ankaux tre kuragxa soldato kaj estis la unua viro kiu ricevis la Georgo-Krucon.

Wednesday, 10 August 2011

Leonard SquirrelHere is one of Leonard Squirrel's paintings - "Whitby Bay, Yorkshire."

Jen pentrajxo de Leonard Squirrel - "Whitby Bay, (graflando) Yorkshire."

Tuesday, 9 August 2011

Leonard SquirrelWhen Leonard Squirrel was a boy, he lived in this house in Spring Road, Ipswich.
Kiam Leonard Squirrel estis knabo, li logxis en cxi tiu domo en Spring Road, Ipswich.

Monday, 8 August 2011

Leonard Squirrel
Leonard Squirrel (1893-1979), one of Suffolk's best loved artists.
He produced etchings and pastel pictures, but is most famous for his water colours.
Leonard Squirrel (1893-1979), unu el la plej amataj pentristoj de graflando Suffolk.
Li produktis akvafortojn kaj pasxtelpentrajxojn, sed li estas plej fama pro siaj akvokoloroj.

Thomas GainsboroughThis is possibly Thomas Gainsborough's most famous painting:
"The Blue Boy."

Cxi tiu estas eble la plej fama pentrajxo de Thomas Gainsborough:
"La Blua Knabo."

Sunday, 7 August 2011

Thomas GainsboroughIn Ipswich there is a number of buildings which have Blue Plaques. This indicates that a distinguished person lived there at some time. Thomas Gainsborough(1727-1788), the famous portrait and landscape painter, lived in Foundation Street from 1752-1759.


En Ipswich estas kelkaj konstruajxoj kiuj havas Bluan Platojn. Cxi tiu indikas ke eminentulo iam logxis tie. Thomas Gainsborough(1727-1788), fama portreton kaj pejzagxon pentristo, logxis en Foundation Street de 1752-1759.

Friday, 5 August 2011

Andy Williams - Red Roses For A Blue Lady ♪ブルーレディに紅いバラKanto - Rugxaj Rozoj por Blua DamoRed roses for a *blue lady
Mister florist take my order please
We had a silly quarrel the other day
I hope these pretty flowers chase her blues away.
Red roses for a blue lady
Send them to the sweetest girl in town
**And if they do the trick I'll hurry back to pick
Your best white orchid for her wedding gown.


** Repeat
(*Blue in this context means sad)


Rugxaj rozoj por *blua damo
S-ro floristo akceptu mian peton, bonvolu
Ni havis infaneman kverelon alitage
Mi esperas, ke cxi tiuj beletaj floroj forpelos sxian malgxojon.
Rugxaj rozoj por blua damo
Sendu ilin al la plej dolcxa knabino enurbe
**Kaj se ili sukcesos mi rapide revenos por elekti
Vian plej bonan blankan orkideon por sxia geedzigxa robo.

** Ripetu
(*Blua en cxi tiu kunteksto signifas malgxoja)

Tuesday, 2 August 2011

"Swan Lake" "Cigna Lago"A friend on "Facebook" sent this to me yesterday.
Have you ever seen anything so graceful and amazing?

Amikino je "Facebook" sendis cxi tiun al mi hieraux.
Cxu vi iam ajn vidis ion ajn tiel svelta kaj miregiga?